INFORMACJA PODATKOWA OD PRACODAWCY, CZYLI PIT-11

governet.pl_1Druk PIT-11 jest informacją podatkową, dotyczącą dochodów podatnika i pobranych od niego zaliczek na podatek dochodowy. Sporządzany jest przez płatnika (często będącego pracodawcą podatnika), który był zobowiązany w trakcie roku podatkowego do pobierania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy podatnika. Przepisy podatkowe zobowiązują do pobierania zaliczek miesięcznych zwłaszcza podmioty takie jak: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące tzw. zakładami pracy. Formularz PIT-11 powinien zostać doręczony do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym, czyli do 28 lutego 2013 roku. Wysyłany jest w dwóch egzemplarzach: do samego pracownika oraz do urzędu skarbowego właściwego miejscowo pracownikowi (podatnikowi) a nie płatnikowi składek. Druk ten pozwala podatnikowi na dokonanie rozliczenia rocznego podatku. Warto jednak wiedzieć, że brak PIT-11 nie zwalnia tegoż podatnika z obowiązku złożenia deklaracji. W takim wypadku podatnik powinien na podstawie dostępnych mu danych wypełnić obowiązującą go deklarację podatkową i dostarczyć w terminie do urzędu. Natomiast za zaniechanie wystawienia PIT-11 pracodawca może zostać ukarany karą grzywny, stanowi to bowiem wykroczenie skarbowe.

Deklaracja PIT-11 zawiera informację o:

  • miejscu i celu składania formularza (czy jest nim złożenie informacji czy jej korekty),
  • danych identyfikacyjnych płatnika i podatnika, w tym numery NIP i PESEL,
  • kosztach uzyskania przychodu przez podatnika,
  • uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek z podziałem na różne źródła przychodów,
  • składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne,
  • przychodach podlegających zwolnieniu z opodatkowania.

Więcej informacji o PIT-11 odnajdziesz na stronie ABC Podatki oraz tutaj.